Kredyt hipoteczny na budowę domu.

Jednym z głównych powodów, dla których odkładamy decyzję o budowie domu, jest brak odłożonej na ten cel gotówki. Jednak jeżeli chcemy zrealizować marzenia o własnym domu, możemy skorzystać z oferty banków komercyjnych i uzyskać kredyt hipoteczny na jego budowę. Dowiedz się, jakie warunki należy spełnić, aby go otrzymać.

Czym jest kredyt hipoteczny na budowę domu?

Kredyt hipoteczny, a właściwie hipoteczno – budowlany, to popularna forma finansowania budowy domu. Dzięki takiej możliwości nie musimy odkładać marzeń o budowie domu do momentu uzbierania kwoty, która pokryje wszystkie koszty budowy.

Kredyt hipoteczno – budowlany może uzyskać osoba, która:

  • posiada zdolność kredytową
  • jest w posiadaniu działki budowlanej, na której chce wybudować dom
  • posiada wkład własny

Osoby, które spełniają wymienione warunki, mogą rozpocząć proces ubiegania się o kredyt na budowę domu.

Kredyt na budowę domu.

W kwestiach formalnych warto uściślić, że ubiegając się o kredyt budowlano – hipoteczny, będziemy tak naprawdę zaciągali kredyt budowlany na czas budowy oraz kredyt hipoteczny, który będzie obowiązywał od momentu jej zakończenia. Jest to ważne z punktu widzenia formalności i zabezpieczenia, jakie stosują banki. Na etapie budowy bank będzie wymagał od Inwestora zakupu polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby, niezdolności do pracy lub śmierci kredytobiorcy. Dodatkowo w trakcie trwania budowy banki wymagają spłaty rat odsetkowych. W momencie zakończenia inwestycji, czyli wybudowania domu, rozpoczyna się drugi okres kredytowania, czyli hipoteka. W tym momencie zabezpieczeniem banku staje się nieruchomość. Zapis o kredycie hipotecznym będzie widniał w IV dziale księgi wieczystej do momentu całkowitej spłaty należności.

Sposób wypłaty kredytu na budowę domu

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu kredytu hipoteczno – budowlanego możemy spodziewać się, że bank będzie przelewać pieniądze na realizację inwestycji po zakończeniu kolejnych etapów budowy. Jest to sposób zabezpieczenia się banków przed niewywiązywaniem się zobowiązań zawartych w umowie przez kredytobiorców.

Szczegółowy sposób realizacji wypłat kolejnych transz jest ustalany indywidualnie z kredytobiorcą i powinien być szczegółowo rozpisany w umowie. Banki kontrolują postępy w budowie domu, korzystając z usług inspektora, który sporządza raport na temat postępów budowy. Kredytobiorca, który korzysta z kredytu hipoteczno – budowlanego może korzystać z okresu karencji, która pozwala mu na odroczenie spłat rat kredytu do momentu zakończenia budowy. W trakcie realizowania inwestycji kredytobiorca zobowiązany jest tylko do spłaty rat odsetkowych.

Wysokość oprocentowania kredytu na budowę domu

Oprocentowanie kredytu jest istotnym elementem, który będzie wpływać na całkowity koszt związany ze spłatą kredytu hipotecznego. Najczęściej podpisując umowę na kredyt, będziemy mieć informację w umowie, czy nasze oprocentowanie będzie stałe (takie samo przez cały okres kredytowania) czy też zmienne. Większość kredytów hipotecznych bazuje na oprocentowaniu zmiennym, które naliczane jest od zmniejszającej się kwoty kredytu. Na oprocentowanie zmienne składa się marża banku oraz stawka WIBOR, którą ustala rynek.

Wybierając ofertę kredytową banku, warto również zwrócić uwagę na to, jaka jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO, która pokaże nam, jaki będzie rzeczywisty koszt kredytu w skali roku. Na koszt całkowity kredytu będzie też miał wpływ wkład własny oraz wysokość zaciąganej pożyczki.

Jak uzyskać kredyt na budowę domu

Otrzymanie kredytu hipotecznego na budowę domu będzie zależało od spełnienia kilku wymogów formalnych. Uzyskanie pozytywnej decyzji będzie zależało między innymi od naszej zdolności kredytowej, którą wylicza bank. Posiadanie umowy o pracę będzie jednym z podstawowych czynników, które wpływają na obliczenie zdolności kredytowej. Osoba posiadająca stałe dochody, będzie miała możliwości regularnej spłaty kredytu z wynagrodzenia. Zdolność kredytowa osób prowadzących działalność gospodarczą, będzie obliczana na podstawie dochodów z zeszłego roku podatkowego.

Rodzina - budowa domu.

Do wyliczenia zdolności do zaciągnięcia kredytu, bank będzie brał też pod uwagę wszystkie zobowiązania finansowe kredytobiorcy, dotychczasową historię kredytową, comiesięczne, stałe wydatki oraz wysokość wkładu własnego.

Etapy ubiegania się o pożyczkę na budowę domu

Ubieganie się o kredyt jest procesem, który możemy podzielić na kilka etapów. Na początku bank wyliczy naszą zdolność kredytową oraz szacowaną wysokość pożyczki, na podstawie m.in. wartości nieruchomości. Następnie bank poinformuje nas o minimalnej wysokości wkładu własnego, który musimy posiadać na poczet budowy wymarzonego domu. Kolejnym etapem będzie wybór oferty banku i weryfikacja jego oferty. W tym miejscu warto poprosić konsultanta banku o szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania i spłaty kredytu. Jeżeli jesteśmy zdecydowani na podpisanie umowy, to możemy złożyć wniosek o udzielenie kredytu razem ze wszystkimi wymaganymi dokumentami.

Jeżeli uzyskamy pozytywną odpowiedź ze strony banku, możemy przystąpić do podpisania umowy kredytowej. Od tego momentu budowa domu staje się faktem. Bank jest zobowiązany do przelewania środków zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Po zakończeniu budowy następuje wpis do księgi wieczystej o hipotece i rozpoczyna się okres spłaty zaciągniętego zobowiązania hipotecznego, zgodnie z ustaleniami na podpisanej umowie.

Bezpłatna konsultacja z Anettą!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]