Co to jest zdolność kredytowa? Od czego zależy?

Słownik kredytowy może być bardzo przydatny. Branżowa nomenklatura związana z kredytami może stanowić nie lada problem, szczególnie dla osób, które na co dzień nie mają z nią styczności. Terminologia może być skomplikowana, a definicje niektórych pojęć wcale dużo nie wyjaśniają. Jeżeli Wy także borykacie się z ich rozszyfrowaniem, to ten artykuł jest przeznaczony specjalnie dla Was! Postaram się w nim, w jak najprostszy sposób wyjaśnić najważniejsze pojęcia dotyczące kredytów.

Oto słownik kredytowy:

BIK – to skrót od nazwy „Biuro Informacji Kredytowej”, oznaczającej bazę z informacjami na temat zarówno spłacanych, jak i spłaconych zobowiązań kredytowych, są wśród nich także zakupy na raty.

CBDKW – to skrót od „Centralna Baza Danych Ksiąg Wieczystych”, czyli elektronicznej bazy, w której można sprawdzić stan księgi wieczystej. Jedyne, czego potrzebujemy, żeby skorzystać z bazy jest numer księgi wieczystej.

Całkowity koszt kredytu – to wszystkie opłaty związane z udzieleniem kredytu przez bank, do poniesienia których jest zobowiązany kredytobiorca. Na całkowity koszt kredytu składa się wysokość rat, czyli oprocentowanie kredytu, podatki, prowizja za udzielenie kredytu oraz koszty usług dodatkowych, jeżeli takie są niezbędne do uzyskania kredytu.

Cesja ubezpieczenia – jest to cesja prawa z ubezpieczenia nieruchomości lub ubezpieczenia na życie na rzecz banku, który udzielił finansowania hipotecznego. Cesja ubezpieczenia jest to standardowe zabezpieczenie w przypadku kredytowania lokali mieszkalnych, a wysokość ubezpieczenia zależy od banku, ale najczęściej jest to wartość rynkowa nieruchomości. Co oznacza w praktyce? Jeżeli zaistnieje szkoda, to towarzystwo ubezpieczeniowe zapyta bank, komu ma wypłacić odszkodowanie – jeżeli kredyt spłacany jest w terminie, to otrzyma je kredytobiorca.

Cesja wierzytelności – umowa, której skutkiem jest zmiana osoby/podmiotu uprawnionego do żądania wykonania określonego zobowiązania.

Decyzja kredytowa – jest to dokument, który wydaje bank po przeanalizowaniu dokumentów kredytowych dostarczonych razem z wnioskiem. Bank ma obowiązek wydać decyzję w terminie 21 dni od złożenia wniosku. Decyzja kredytowa nie jest równa stuprocentowej pewności uzyskania kredytu, ponieważ może być warunkowa. Oznacza to, że przed podpisaniem umowy należy spełnić dodatkowe żądania.

Słownik kredytowy - ważne pojęcia. />

Harmonogram płatności – harmonogram płatności rat kredytowych jest generowany po wypłacie kredytu i uzależniony od wielu czynników m in oprocentowania kredytu, kwoty kredytu, jego waluty czy okresu kredytowania. Harmonogram może być dostarczany w formie papierowej lub elektronicznej.

Historia kredytowa – jest bardzo ważna przy ustalaniu ryzyka banku w przypadku udzielania kredytu. Historia kredytowa to wszystkie dane na temat zobowiązań kredytowych danej osoby, jakie zostały zgromadzone w BIK-u.

Karencja – okres, w czasie trwania którego kredytobiorca spłaca same odsetki od wypłaconej kwoty kredytu.

Kredyt hipoteczny – jest to grupa kredytów, których zabezpieczeniem jest hipoteka nieruchomości. Wyróżniamy wśród nich 3 główne grupy: kredyt docelowy (na zakup nieruchomości, jej budowę, remont, wykończenie, refinansowanie), konsolidacje, pożyczkę (kredyt na dowolny cel).

Księga wieczysta – dokument, w którym zawarto najważniejsze informacje na temat nieruchomości takie jak zabezpieczenia, położenie, prawo własności. Księga wieczysta to jeden z podstawowych dokumentów, jakie są potrzebne do analizy wniosku kredytowego.

LTV – z języka angielskiego Loan to Value, czyli wskaźnik określający stosunek wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia. 100% LTV to kredyt na 100% wartości nieruchomości, im wyższe LTV, tym wyższe oprocentowanie kredytu. Wzór na wyliczenie LTV to: LTV = kwota kredytu / wartość nieruchomości * 100.

Marża – to składnik docelowego oprocentowania kredytu hipotecznego, ma wpływ na wysokość raty – im niższa marża, tym niższa rata docelowa. Zazwyczaj marża jest stała, a jej zmiana wymaga aneksu do umowy.

Najważniejsze pojęcia z zakresu bankowości i kredytów./>

Prowizja banku – to wynagrodzenie banku z tytułu udzielonego kredytu. To opłata jednorazowa, która w zależności od banku może być skredytowana lub płatna gotówką.

Raty równe – zwane inaczej annuitetowymi, uzależnione od oprocentowania, na które składa się stała marża i zmienna stawka referencyjna.

Raty malejące – system spłaty kredytu. Zakłada on stałą część kapitałową i malejącą część odsetkową rat.

RRSO – czyli rzeczywista roczna stopa oprocentowania oznacza faktyczny koszt kredytu w ujęciu rocznym. Uwzględnia wszelkie koszty ponoszone przez kredytobiorcę, które wpływają na koszt kredytu, a także terminy płatności i termin udostępnienia pieniędzy kredytobiorcy.

Scoring – ocena punktowa określająca profil wnioskodawcy, który stara się kredyt hipoteczny. Opiera się on o własny, tajny algorytm. Pomaga podjąć w obiektywnym podjęciu decyzji, co do udzielenia kredytu. Na scoring wpływ może mieć: wiek, płeć, status cywilny, wykształcenie, wysokość dochodów itp.

Transza – jest to część kredytu, która wypłacana jest na podstawie harmonogramu. Wypłata kredytu w transzach najczęściej funkcjonuje w przypadku kredytów udzielanych na nieruchomości z rynku pierwotnego. Do momentu wypłaty wszystkich transz obowiązuje okres karencji.

Wakacje kredytowe – to możliwość zawieszenia jednej lub kilku rat w trakcie spłacania kredytu, jednak w wyniku takich „wakacji” powiększa się saldo kredytu lub wydłuża się okres kredytowania.

Wkład własny – kwota wymaga, jaką musisz posiadać, gdy chcesz finansować zakup (lub budowę) nieruchomości kredytem hipotecznym. W zależności od banku wymagany wkład własny waha się od 10 do 20% całej inwestycji.

Zadatek – to środek służący wzmocnieniu podpisania umowy, który ma na celu zabezpieczyć interesy wszystkich stron. Jeżeli strona, która dała zadatek, nie wykona zapisów umowy – traci wpłacone środki. Z kolei, jeżeli strona, która pobrała środki, a nie wykona zapisów umowy – jest zobowiązana zwrócić zadatek w dwukrotnej wysokości.

Zdolność kredytowa – czyli zdolność kredytobiorcy do tego, aby regulować zobowiązania po odliczeniu kosztów utrzymania, zobowiązań i innych stałych wydatków.

Bezpłatna konsultacja z Anettą!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]